မမ စတိုး

Site ကို ဆိုင္ေၾကာ္ျငာအျဖစ္လည္းေကာင္းSupplier မ်ားဆက္သြယ္နိုင္ရန္အတြက္လည္းေကာင္း ၊ ၀ယ္ယူေရာင္းခ်သူႏွင့္၀ယ္ယူသံုးစြဲသူမ်ားထံ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးပို႔ရန္အတြက္လည္းေကာင္း တင္ဆက္ပါသည္။

ဆိုင္အေၾကာင္း

မမ စတိုး ဆိုင္ကို ၁၉၉၉ ခု ဇန္န၀ါရီလ ၁၈ရက္ေန႔တြင္ B-108, ၿမိဳင္ရတနာႏွစ္ထပ္ေစ်း ၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၌ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ယခု ၁၂ ႏွစ္တင္းတင္းျပည့္ၿပီးျဖစ္သည္။

စာေရးကရိယာ ၊ အလွကုန္ ၊ လူသံုးကုန္ ပစၥည္းမ်ားကို စတင္ျဖန္႔ခ်ီေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး ၂ ႏွစ္အၾကာတြင္ စာေရးကရိယာ ေရာင္းခ်ျခင္းကို ရပ္ဆိုင္းၿပီး အလွကုန္ကိုအဓိကထားေရာင္းခ်ခဲ့သည္။
NIVEA , NOW HOW , Camella , Doaru , Aphrodite ႏွင့္အျခားနာမည္ႀကီး အေရာင္းသြက္ ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားမ်ားစြာကိုေရာင္းခ်ခဲ့သည္။

၂၀၁၁ ခု ေမလ ၂၂ရက္ေန႔တြင္ A-4 ၊ ရဲသီဟအိမ္ရာ ၊ ေလးထပ္ေစ်းေရွ့ သို႔ေျပာင္းေရႊ႕ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

 ၀ယ္ယူသံုးစြဲသူမ်ား ပစၥည္းမွန္ေစ်းမွန္ရရွိရန္ ၊
 ၀ယ္ယူေရာင္းခ်သူမ်ား တိုးတက္ေအာင္ျမင္ရန္ ၊
ထိုက္သင့္ေသာ တိုးတက္ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိရန္ တို႔မွာ ဆိုင္၏ရည္မွန္းခ်က္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။

စတင္တည္ေထာင္စဥ္မွစ၍ ကူညီသူမ်ား ၊
၀ယ္ယူအားေပးသူမ်ား ၊ Supplier မ်ား အားလံုးကိုေက်းဇူးတင္ပါသည္။


မမ စတိုး (အလွကုန္)

A-4 ,ရဲသီဟအိမ္ရာ
ေလးထပ္ေစ်းေရွ့
ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕။
Ph: 057 25883
09 49800412
09 43004238

No comments:

Post a Comment